بلاتر می گوید اروپا "غیرمنصفانه" برای حمله به جام جهانی قطر است

QatarfootballFIFAAsia pacificBlatter می گوید که اروپا ناعادلانه برای حمله به جام جهانی در قطر مرتبط شده است LinkSuccess Tracking dataSocial li_tracker Tweetprint media media نوع رسانه media_sources media_source streaming_type platforms platform html5 mime_type video mp4 type video html5_codec avc1 42E01E mp3 bitrate 0 is_default 0 source http medias france24 com en ptw 2013 11 19 WB_EN_MG_PKG_QATAR_AMNESTY_NW572241 A 01 20131119 mp4 title is_live 0 photo_url http scd france24 com en files imagecache france24