30 فروردین 1397
صفحه اصلی

تیلرنس، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برای نابودی نرده ها به آفریقا سفر می کند

Rex TillersonAfricadiplomacyAfricaUS وزیر امور خارجه تیلرنس به آفریقای جنوبی سفر می کند تا عملیات های حصارکی را پیوند دهد. ردیابی داده ها در ارتباط با موفقیت. SocialTypePostToFile by AFF. Rex Tillerson روابط افریقای جنوبی را ارتقاء خواهد داد و در اولین سفر خود به قاره به عنوان وزیر امور خارجه به عنوان وزیر امور خارجه به عنوان وزیر امور خارجه خواهد پرداخت. Video byLuke SHRAGOText by NEWS WIRES دسامبر 2018، رکس تیلرنس، وزیر امور خارجه، در اولین سفر نخستین سفر دیپلماتیک خود به آفریقا در اتیوپی، به دنبال نابودی و تقویت همکاری های امنیتی در یک قاره به طور فزاینده ای