مامور UNHCR: "لیبی برای پناهندگان امن نیست"

Libyamigrants UNHCRLatest به روز رسانی 2018 03 08UNHCR ماموریت ماموریت لیبی برای تابع پناهندگان امن نیست پیوند داده ها ردیابی Social social libertracker TweetRoberto Mignone سرپرست مأموریت سازمان ملل متحد در لیبی یک کشور است که تنها برای دروغ های اصلی برای مهاجرین فرار از آفریقا تبدیل شده است اما آنها شکنجه و برده داری در مواجهه با فدرال 24 روبرتو میگنو توضیح می دهد که چگونه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با دو چالش اساسی در لیبی و همچنین تخلیه هزاران پناهنده به کشورهای سوم،