3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مجموعه Nkurunziza بوروندی می تواند برای همه پرسی مطرح شود

BurundiPierre NkurunzizareferendumAfricaBurundi مجموعه Nkurunziza ممکن است برای رای دهشت افگنی بحث برانگیز linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker Tweetprint AFP رئیس جمهور 54 ساله بوروندی Pierre Nkurunziza در قدرت از سال 2005 بوده است Text byNEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 18 رییس جمهور بوروندی 17 مه را برای رفراندوم امضا کرده است در مورد تغییرات در قانون اساسی که می تواند او را در قدرت تا روز 2034 پس از آنکه بعضی از اعضای حاکم حزب به عنوان هدیه عالی ابدی به او اعطا نمود، حکم را به عهده داشتند.