3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ویدئو: چی چی چارپای چارپای پرو؟

قاچاق مواد مخدرهوراتوری آخرین اخبار 2018 03 03 ویدیوی آنچه که در شهر پرو به چشم می خورد، عملکرد چریکی مرتبط است. ردیابی داده های موفقیت آمیز لیفتراک های اجتماعی فیسبوک در منطقه Ayacucho مرکزی به شدت تحت تاثیر جنگ هایی قرار گرفت که از دهه 1980 تا سال 2000 دچار آسیب شد. این صحنه قتل عام توسط چریک های درخشان بود. و جنایات انجام شده توسط ارتش هزاران نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر هنوز هم از دست رفته تا امروز بیست و پنج سال بعد پرو همچنان با این دوره تاریک در تاریخ خود آسیب دیده است FRANCE 24 گزارش شده در مورد تاثیر Shining Pa