فرانسه اعلام کرد که لایحه جدیدی را درباره آزار و اذیت جنسی و تجاوز جنسی معرفی می کند

فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه یک سری اقدامات علیه خشونت جنسی در روز چهارشنبه از جمله جریمه های نقض آزار جنسی در خیابان و مهلت های طولانی مدت برای ضبط پرونده های تجاوز جنسی