لیندا براون، دختر در مرکز نزاع جدایی آمریكا، در 76 سالگی فوت می كند

در سال 1964، عکس دستکاری شده توسط حسن نیت ارائه میدهد از کتابخانه کنگره نشان می دهد که لیندا براون C که درگذشته روز دوشنبه 26 مارس 2018 را ترک کرد Text byNEWS WIRESLatest update 2018 03 27 فعال حقوق مدنی که به عنوان یک دانش آموز دختر کانزاس در قلب قلمرو دیوان عالی ایالات متحده قرار گرفت. تصمیم 1954 براون / شورای آموزش و پرورش در مورد تصمیم گیری در مورد جدایی نژادی در مدارس دولتی آمریکا در سن 76 سالگی درگذشت. لیندا براون در روز یکشنبه خود درگذشت.