هند، فرانسه قرارداد امنیتی را با چین به ذهن متبادر می کند

امانوئل مکرون، هندوستان، نارندرا، ماینتس، مریلند، مریلند، مریلند، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، تایوان. همچنین قراردادهای تجاری به ارزش 13 میلیارد دلاری تأمین می شود. تحت معامله ای که توسط نخست وزیر نارندرا مودی و رییس جمهور امانوئل مکرن امضا شده است، هر کشور پایگاه های دریایی خود را به کشتی های جنگی از سوی دیگر باز خواهد کرد.