کارگران، اصلاحات رفاهی، رتبه بندی محبوبیت ماکرون را برای کمترین میزان ثبت می کنند

امانوئل مكرون، رایزنی های فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، انگلیس، فرانسه، یک نظرسنجی نشان داد که روز جمعه روزی پس از اعتراضات گسترده در سراسر رژیم اصلاح طلبان، ده ها هزار کارگر عمومی در خیابان ها به پایین ترین نقطه خود رسید.