ایتالیا در انتخابات تحت نظارت پوپولیسم به نظرسنجی می رود

ایتالیا در انتخابات پاپولیسم اروپا، ایتالیا به نظرسنجی ها در انتخابات محکوم می شود که تحت تاثیر محبوبیت قرار گرفته است. ردیابی داده های موفقیت آمیز Soccial li_tracker Tweetprint Andreas Solaro AFP یک مشاور رای گیری رای گیری شهروند را در تاریخ 4 مارس 2018 در یک ایستگاه رای گیری در مرکز مرکزی رد می کند. Video byFRANCE 24Text by NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 04 ایتالیایی ها روز یکشنبه در یکی از انتخابات های نامطمئن ترین کشور، که تا کنون با احزاب دور? راست و پوپولیستی انتظار می رفت، دستاوردهای عمده ای به دست خواهد آورد و سیلویو برلوسکونی در نقش اصلی نقش داشته است. درگیری ها میان فعالان راست افراطی و ضد فاشیست