رای اکثریت ایتالیا منجر به سناریوی کابوس برای رهبران اتحادیه اروپا می شود

انتخابات ایتالیا پاپولیسم اروپا پیمان ناتمام ایتالیا رأی منجر به سناریوی کابوس برای کارگردانان اتحادیه اروپا مرتبط با ردیابی داده های موفقیت آمیز Social social li_tracker Tweetprint کارلو هرمان AFP لوئیجی دی مایو، رهبر 31 ساله جنبش پنج ستاره یکی از دو برنده بزرگ پس از یکشنبه انتخابات ایتالیا است. ویدیو توسط Anca ULEAText by Benjamin DODMANFollow bendodman on twitterLatest به روز رسانی 2018 03 06 نتایج فوق الذکر نشان می دهد که انتخابات عمومی ایتالیا یک مجلس آویزان کرده و یک پیروزی برای دو حزب ایجاد کرده است رهبران اتحادیه اروپا از بیشترین جنبش پنج ستاره ضد استارت و