3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رهبر فلسطین از سفیر آمریکا در اسرائیل "پسر سگ"

فلسطینیان فلسطینی فلسطین فلسطین فلسطینی فلسطین فلسطینی فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین 2018 03 20 محمود عباس، رئیس جمهور پالیزی، روز دوشنبه سفیر ایالات متحده در اسرائیل را به دلیل حمایت خود از مهاجران اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی عباس، سخنگوی حاکم فلسطین گفت