30 فروردین 1397
صفحه اصلی

هفت سال جنگ: چه نتیجه ای برای سوریه است؟

سوریهAleppoEastern GhoutaLatest به روز رسانی 2018 03 15 سالهای جنگ چه نتیجه ای برای عملکرد سوریه مرتبط است ردیابی داده های موفقیت آمیز Social social librarian TweetSeven years and counting در سوریه مرگ ها در صدها هزار نفر و در میلیون ها نفر آواره شده اند. تا به امروز هنوز خونریزی زیادی وجود دارد و جدید جبهه ها جایگزین های قدیمی ما پانل بحث در مورد چگونگی تغییرات را برای بهتر و بدتر چه می توان انتظار داشت از سال هشت اما مهمتر از همه، ما در مورد اینکه در آن به دنبال نور در انتهای تونل تمرکز می کنیم تولید شده توسط دانیل بارنی تاماسیو MAZZANTI