تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴

اثری از فریدون مشیری

اثری از فریدون مشیری

اثری از فریدون مشیری در حل جدول: آه باران، ابر و کوچه، از خاموشی، از دریچه ماه، از دیار آشتی، با پنج سخن سرا، بهار را باور کن، پرواز با خورشید، تشنه طوفان، سه ...

اثری از فریدون مشیری در حل جدول

اثری از فریدون مشیری

آه باران، ابر و کوچه، از خاموشی، از دریچه ماه، از دیار آشتی، با پنج سخن سرا، بهار را باور کن، پرواز با خورشید، تشنه طوفان، سه دفتر، گناه دریا، لحظه ها و احساس، مروارید مهر، نایافته

آه باران، با پنج سخن سرا، گناه دریا

تشنه طوفان

از دیار آشتی

آه باران، ابر

آه باران، ابر و کوچه، از خاموشی، از دریچه ماه، از دیارآشتی، با پنج سخن سرا، بهار را باور کن، پرواز با خورشید، تشنه طوفان، سه دفتر، گناه دریا، لحظه ها و احساس، مروارید مهر، نایافته

ابر، مروارید مهر

باپنج سخن سرا

سه دفتر

ابر، نایافته

ابر، آه باران

آه باران

مروارید مهر

گناه دریا

از دریچه ماه

آه باران، سه دفتر، نایافته

ابر

اثری از فریدون مشیری