تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴

با انگشتان یک دست به چند صورت میتوان عدد دو را نشان داد

با انگشتان یک دست به چند صورت میتوان عدد دو را نشان داد

با انگشتان یک دست به چند صورت می‌توان عدد 2 را نمایش داد؟

با آلبوم تست

آزمون دلخواهتو بساز

با انگشتان یک دست به چند صورت میتوان عدد دو را نشان داد