تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۷/۵

ساعتها به حرفهایشان گوش داده می شود و افراد نکات مهم را یادداشت میکنند

ساعتها به حرفهایشان گوش داده می شود و افراد نکات مهم را یادداشت میکنند

ساعتها به حرفهایشان گوش داده می شود و افراد نکات مهم را یادداشت میکنند

پیدا کردن و رسیدن به جواب سوال ساعت ها به حرف های ان گوش داده میشود و افراد نکات مهم را یادداشت میکنند در وبسایت جوابی

ساعت ها به حرف های ان گوش داده میشود و افراد نکات مهم را یادداشت میکنند

جواب :

استاد

ساعتها به حرفهایشان گوش داده می شود و افراد نکات مهم را یادداشت میکنند