تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۷/۵

شعر مثنوی کوتاه

شعر مثنوی کوتاه

شعر مثنوی کوتاه

مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی

رویای مستی

مثل شعری خفـته در نـــوک مداد دل به رویا می سپارم هر چه باد! با شُــکوه یـک زن آیینه کـیــــش می خرامم در خَـم رویای خویش با نــگاهــــی از ســر شـــوق وصال می کِـشم سوی خود آن نیکو خصال تا که چشمانم به رویَـش باز شد رعشه بر ...

ادامه شعر

شعر مثنوی کوتاه