تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴

وردنه در جدول

وردنه در جدول

وردنه در حل جدول: استوانه خمیر پهن کن، خمیر پهن کن، شوبک، شوبک، نورد، نورد

وردنه در حل جدول

وردنه

استوانه خمیر پهن کن

خمیر پهن کن

شوبک

شوبک، نورد

نورد

وردنه در جدول